Vilkår

Leievilkår ved leie av utstyr fra BarnOmbord AS

1. Formål 
Denne avtalen regulerer betingelsene ved leie av utstyr fra BarnOmbord AS. De etterfølgende vilkårene gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

2. Leieberegning 
Leiepris er basert på Utleiers til enhver tid veiledende priser.

Offentlige skatter og avgifter, inkl. merverdiavgift er inkludert i leiepriser for innenlands bruk av utstyret. Ved leie av produkter for bruk i Norge vil kjøpet falle innunder regelverket for merverdiavgift og MVA vil fremkomme på Leietakers ordrebekreftelse.

Produkter som leies for flyreiser direkte til utlandet er fritatt merverdiavgift så fremt produktene hentes på flyplassen og tas med eller sendes direkte fra utleveringsstedet og ombord på fly. Leietaker må kunne fremvise gyldig reisedokumentasjon som flybillett, boardingkort, reisekvittering ol., til myndighetene ved en eventuell kontroll. Leie av utstyr for bruk i utlandet er fritatt merverdiavgift og oppgis derfor uten MVA., dette fremkommer på Leietakers ordrebekreftelse.

Ved booking er Leietaker ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse vilkårene. Eventuelle feil eller mangler i ordren skal fremmes skriftlig innen 2 virkedager fra ordren er bekreftet av BarnOmbord. Ved forsinkelser over 8 timer skal Leietaker overgi skriftlig beskjed.

Ved forlengelse, mangelfull eller forsinket innlevering av utstyr etterbelastes Leietaker i henhold til Utleiers veiledende priser:
Stokke® PramPack™, Ultimate Bilstolbeskyttelse, Mifold, CARES og FlyeBaby etterfaktureres kr. 20 NOK pr. døgn, Babyzen YOYO, Doona+ og Britax etterfaktureres kr. 150 NOK pr. døgn. Må produktet sendes med post etterfaktureres et tillegg på kr. 900 NOK.

BarnOmbord forbeholder seg retten til å foreta endringer i priser uten foregående varsel. Prisendringer gjøres ikke gjeldende for pågående leier.

3. Leietid 
Leietiden regnes fra den datoen utstyret er bestilt til og holdes tilgjengelig for Leietaker og frem til leieforholdet er brakt til opphør og utstyret er levert til Utleiers avdeling iht. bestillingen.

4. Betaling og depositum 
Leietaker betaler forskuddsvis med bankkort via betalingsløsningen som er tilgjengelig på BarnOmbord.no. Leietaker betaler ikke depositum for utstyret.

Ved forlengelse, mangelfull eller forsinket innlevering av utstyr etterbelastes det bankkortet Leietaker benyttet ved bestilling eller i særskilte anledninger ved faktura.

5. Utleiutstyret 
Ved utlevering skal utleieutstyret være i god stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende. Dersom det leverte utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks varsle BarnOmbord, som på sin side kan foreta omlevering eller utbedre utstyret. Etter utløpet av 1 virkedager/arbeidsdager, og der BarnOmbord ikke har mottatt noen reklamasjon på utstyret anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering.

Merking/profilering som ”BarnOmbord”, bruksanvisninger eller annen informasjon skal ikke fjernes, klistres over eller på annen måte endres fra/på utstyret.

Leietageren skal sørge for at utstyret returneres til BarnOmbord til det stedet og tidspunktet oppgitt ved bestilling. Utstyret skal tilbakeleveres i rengjort og godt vedlikeholdt stand. Ved unnlatelse har Utleier rett til å belaste Leietaker for nødvendige kostnader til rengjøring og vedlikehold.

Ansvar for skader reguleres av pkt. 8.

6. Tilsyn og bruk av utstyret 
Utstyret skal etterses og behandles forsvarlig av Leietaker, som bl.a. plikter å følge alle retningslinjer som fremgår av bruksanvisning eller informasjon gitt fra Utleier. Leietaker må ikke foreta reparasjon, modifisering eller utskiftninger på utstyr uten Utleiers skriftlige samtykke.

Leietakeren er ansvarlig for bruken av utleieutstyret og plikter å følge instruksjoner vedr. utstyrets bruk slik at han unngår å utsette seg selv eller andre for fare eller skade. Utstyrets angitte kapasiteter må ikke overskrides samtidig som utstyret ikke må utsettes for miljømessige belastninger utover normal bruk. Leietaker kan ikke reise krav for skade på utstyr, mennesker eller objekter som voldes ved feil bruk.

Leietaker har ikke rett til å framleie utstyret.

7. Inn- og utlevering av utstyret 
Leietaker er ansvarlig for at utstyr innleveres i den stand som er beskrevet i pnkt. 5 og 6, til det innleveringsstedet og tidspunktet som er bekreftet ved bestilling. Utstyret innleveres og utleveres på samme sted.

Ved utlevering må Leietaker fremvise ordrenummeret oppført i ordrebekreftelsen, kunne fremvise gyldig legitimasjon og signere ut produktet. Andre kan levere- og hente på vegne av Leietaker, men Leietaker kan ikke framleie utstyret.

Leietaker oppfordres til å besiktige produktet før det tas i bruk.

8. Risiko og ansvar 
Leietaker overtar alt ansvar og risiko for utstyret i leietiden frem til det er kvittert inn av Utleier, med unntak av normal slitasje. Dette innebære at Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader og tap som oppstår i leietiden uansett årsak, herunder person-, ting- og formueskader, samt følgeskader, tapt fortjeneste og andre direkte og indirekte tap som måtte påføres Utleier, brukere eller tredjepart i forbindelse med transport, bruk eller oppbevaring av utstyret.

Dersom produktet eller medfølgende tilbehør skulle bli mistet, tapt, ødelagt eller skadet, kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Mister du et leieprodukt er du erstatningspliktig og vil bli fakturert for utsalgsprisen av dette produktet. Skader på returnert utstyr belastes Leietaker med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Utstyr som ikke tilbakeleveres, belastes med gjenanskaffelseskostnaden.

Ved skadet, tapt eller mistet utstyr ved transport må Leietaker selv kontakte transportselskapet og sitt forsikringsselskap for å få dekket eventuelle kostnader knyttet til tapet.

BarnOmbord påtar seg intet ansvar for riktig valgt utstyr, mengde utstyr, at utleieutstyret tilfredsstiller leietakers behov, skade på leietakers eiendom.

9. Force Majeure 
Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser, derom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som etter norsk rett anses som force majeure, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som ikke er villet av partene og som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås.

10. Avbestilling og heving 
Leie av produkter til flyreisen er en tjeneste i forbindelse med persontransport og derfor fritatt fra loven om angrerett. Produktene er reservert og holdt av til Leietaker og er ikke tilgjengelig for andre i denne perioden, leiebeløpet vil derfor ikke bli refundert av BarnOmbord ved avbestilling. Leietaker er ansvarlig for å kontakte sitt forsikringsselskap ved sykdom eller kansellering av reise for å få refundert eller dekket kostnader.

11. Tvangsfullbyrdelse 
Uteblir betalingen av leie og andre omkostninger som Leietaker er forpliktet til å betale ved forfall, vedtar Leietakeren at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Det skal fremgå av varselet etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 a) at utlevering kan unngås dersom leien (og andre forfalte omkostninger) med renter, utenrettslige inndrivelseskostnader, sakskostnader og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar Leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid. Om en innbetaling er videresendt til inkasso eies ikke lenger fakturaen av BarnOmbord og Leietaker må selv kontakte inkassoselskapet.

12. Tvister - verneting 
Partenes rettigheter og plikter etter leieavtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av leieavtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved Utleiers hjemting, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

13. Personvern (GDPR) 
For at utleier skal kunne gi best mulig kundeopplevelse og etterleve sine avtalemessige og lovpålagte forpliktelser behandles noen personopplysninger om Leietaker og deres kontaktpersoner. I tillegg kan utleier benytte opplysningene for å sende ut informasjon, nyheter og tilbud med mindre de registrerte har reservert seg. Hvilke personopplysninger utleier behandler, det rettslige grunnlaget og formålet med behandlingen, informasjon om den registrertes rettigheter mv fremgår av personvernerklæringen.

14. Kontaktinformasjon 
BarnOmbord AS
Org. 919 726 725 MVA

Adresse: Skolegata 4 A, 2150 Årnes
Telefon: +47 913 16 597
E-post: info@barnombord.no